SENTER projekt

allinna Tehnikaülikooli arvutitehnika instituut ja selle juures tegutsev Küberkaitse ja kriminalistika keskus osaleb rahvusvahelises projektis “Euroopa küberkriminalistika võrgustiku ning nendevahelise koostöö tugevdamine” ehk SENTER ( “Strengthening European Network Centres of Excellence in Cybercrime“; No HOME/2014/ISFP/AG/7170) Projekt sai alguse 01 jaanuar 2016, ning kestab 24 kuud. Projekti finantseeritakse Euroopa Komisjoni poolt sisejulgeolekufondi fondi meetemetest.

Projekti peamine eesmärk on luua ühtne viitepunkt Euroopa Liidu rahvuslike Küberkriminalistika keskuste jaoks ja arendada edasi rahvuslikke Keskusi hästi määratletud ja hästi toimivaks võrgustikupõhiseks kogukonnaks.

Projekti eelarve on: 1.976.848,89 euro.

Projekti veab Mykolas Romeris ülikool Leedust

Projekti partneriteks on küberkuritegevuse vastu võitlemise Keskused ehk 2Centrid Leedust, Belgiast, Kreekast (Foundation for Research and Technology – Hellas) ja Prantsusmaalt French Cybercrime centre of Excellence)( , lisaks ülikoolid Tšehhi vabariigist (Masaryki Ülikool), Belgiast (Leuveni Katoliiklik Ülikool ja International Cyber Investigation Training Academy, Saksamaalt (University of Albstadt-Sigmaringeni Applied Science) ja Sloveeniast (Jozef Stefani Instituut) International Cyber uurimine Training Academy (ICI, BL), Foundation for Research and Technology – Hellas. Õiguskaiste astuste poolelt on esindatud seotud partnerina Jersey politsei

Projekti sihtgruppideks:

  • Õiguskaitse asutused ning kohtunikud ,

  • Asjakohased mittetulundusühingud institutsioonid

  • Haridus ja teadusautused

  • Rahvusvahelised asutused ja organisatsioonid nagu näiteks – EUROPOL, INTERPOL, EC3

Projekti tegevused on grupeeritud nelja tegevussuunda:

  • WP1: Euroopa rahvusvahelise Keskuste võrgustiku väljatöötamine

Projekti raames luuakse ja arendatakse Euroopa rahvusvahelist 2CENTRITE võrgustikku (edaspidi – Võrgustik), sealhulgas defineerida selgelt Võrgustiku eesmärgid ja haldamise protsessid, töötada Võrgustikule välja jätkusuutlikkuse tegevuse mudel ja strateegia; täpsustada Võrgustiku efektiivsust suurendavaid vahendeid; luuakse toimiv Võrgustiku vaheline informatsiooni vahetamise mudel ja infrastruktuur ning ühtne Võrgustiku veebiportaal. Selleks, et lihtsustada rahvuslikkude 2CENTRITE spetsialiseerumist ja sügavamat kompetentsuse väljatöötlemise printsiipi, kaardistatakse Võrgustiku siseselt huvigrupid.

  • WP2: Töötatakse välja parimad praktikad uute Keskuse jaoks ning juhend kuidas luua uusi Keskuseid

On plaanitud koguda ja summeerida parimad praktikad juba töötavatest Keskustes ja nende baasil välja töötata juhendid, kuidas üles ehitada ja hallata uusi Keskusi ning kuidas täiustada haldamist olemasolevates Keskustes koolitustest , uurimuseks või hariduseks.

  • WP3: Väikeste Saarte virtuaalse Keskuse väljatöötamine

On plaanitud välja töötata Väikeste Saarte jaoks (Jersey, Guernsey, Man ja Gibraltar) virtuaalne Keskuse mudel, õiguskaitse kompetentsuse strateegia, soovitused Väikestele Saartele virtuaalselt töötava Keskuse mudeli SINCERE kasutusele võtmiseks parimate praktikate baasil ja rakendada Väikeste Saarte pilootmudelit “virtuaalne Keskus – SINCERE”.

  • WP4: Kompetentsusmaatriks ja treeningprogrammid õiguskaitseasutustele.

Projekti raames töötatakse ühine küberkuritegevuse uuringu ja kompetentsi maatriks (kompetentsuse plaan) ning defineeritakse kompetentsuse väljatöötamise nõudluse protsess. Selle oskusemaatriksi põhjal töötatakse välja kaks uut treeningprogrammi õiguskaitseasutustele, tehakse kindlaks ette õiguskaitse vajadused uutele treeningprogrammidele ning koolitatakse koolitajad uue programmi edasikoolitamiseks. Väljatöötatud programmid esitatakse Võrgustiku konverentsidel Leedus ja Sloveenias.